2017-01-24 : Urzędnicze podsumowanie

Urzędnicze podsumowanie

W 2016 roku do Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju wpłynęło 20974 pisma. Poprzez EPUAP wpłynęły 623 pisma, natomiast wysłaliśmy przez EPUAP w roku 2016 - 101 pism. Rozpatrywaniem spraw, które wpłynęły, zajmowała się burmistrz Ewa Przybyło wraz z zastępcą Robertem Wójciakiem, sekretarz gminy Marią Daszkiewicz oraz wydziały i zespoły urzędu. Burmistrz Rabki-Zdroju uczestniczyła w 10 sesjach. Przygotowanych zostało 76 uchwał, 211 zarządzeń burmistrza i 13 zarządzeń wewnętrznych.

Poniżej prezentujemy zestawienie spraw i działań podejmowanych przez wydziały Organizacyjno-Administracyjny Zespół Ewidencji Działalności Gospodarczej, Architektury Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury oraz Geodezji Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami. Dotyczą one m.in. wysokości pozyskanych środków zewnętrznych, przyjmowania wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zezwoleń na wykonanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym, wydawania decyzji o warunkach zabudowy, ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, informacji o przeznaczeniu terenu, liczby wydanych dowodów osobistych, zameldowań, aktów urodzeń, udzielonych dotacji, sprzedaży nieruchomości czy wydania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego czy podziałów nieruchomości. Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniami.

I. Dotacje udzielone w 2016r.w zakresie:

1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej / 176 187,60zł/
- otwarty konkurs ofert – 155 000,00zł / 9 zleceniobiorców/
- małe granty – 21 187,60zł / 5 zleceniobiorców/
2.  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego /100 000,00zł/
- otwarty konkurs ofert – 78 460,00zł / 15 zleceniobiorców/
- małe granty – 21 540,00zł / 7 zleceniobiorców/
3.  turystyki i krajoznawstwa /10 000,00zł/
- małe granty – 10 000,00zł / 3 zleceniobiorców/

II. Basen – Nauka pływania dzieci klas III wszystkich Szkół Podstawowych z terenu gminy Rabka- Zdrój:

1. UMIEM PŁYWAĆ - 58 284,00zł – współfinansowany ze środków Ministerstwa Turystyki
 i Sportu w kwocie 21 000,00zł  /w okresie  II-VI skorzystało 128 uczniów/

2. JUŻ PŁYWAM - 78 259,00zł – współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w kwocie 21 900,00zł /w okresie  IX-XII skorzystało 219 uczniów/

III. JEŻDŻE Z GŁOWĄ – nauka jazdy na nartach i snowboardzie dla dzieci kl. III-IV SP
– 5190,00zł - współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w kwocie 2 500,00zł /w okresie  ferii zimowych skorzystało 24 uczniów/.

Informacja o ilości spraw załatwionych z  Zespołu Ewidencji działalności gospodarczej  –  Wydział Organizacyjno-Administracyjny -  od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

1. Przyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  (CEIDG)  w 2016 r.

a) wpis do CEIDG - 107
b) wykreślenie wpisu w CEIDG - 99
c) zmiana wpisu do CEIDG - 336
d) zawieszenie wpisu - 165
e) wznowienie wpisu  - 117
Razem 824 wnioski
Ilość przedsiębiorców działających na terenie gminy Rabka-Zdrój (wg głównego miejsca wykonywania działalności - raport CEIDG) - 1212

2. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

A. Liczba punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy - 82
w tym: a) sklepy - 41 posiadające następujące zezwolenia:
- 40 zezwoleń  A (do 4,5% alkoholu oraz piwo)
- 36 zezwoleń B (powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa)
- 38 zezwoleń C (powyżej 18% alkoholu)
 RAZEM zezwoleń: 114
 b)  gastronomia - 41 posiadające następujące zezwolenia:
- 41 zezwoleń A (do 4,5% alkoholu oraz piwo)
- 26 zezwoleń B (powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa)
- 17 zezwoleń C (powyżej 18% alkoholu)
 RAZEM zezwoleń: 84
B. Liczb zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2016 r. - 81 w tym 14 na sprzedaż jednorazową (imprezy)
- 39 zezwoleń  A (do 4,5% alkoholu oraz piwo)
- 22 zezwoleń B (powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa) 
- 20 zezwoleń C (powyżej 18% alkoholu)
C. Wydano 13 decyzji o wygaszeniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 5 decyzji zmieniających zezwolenia.
D. Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 r.  -  339.433,06 zł.

Środki te zostały wykorzystane na realizację  Gminnego Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.

3. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym 
2 przewoźników posiada zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób na terenie Gminy Rabka-Zdrój
1 nowe zezwolenie wydane w 2016 r
1 przewoźnik posiada zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób
w krajowym transporcie drogowym
32 przedsiębiorców posiada licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką
W 2016 wydano 1 nową licencję, dokonano 5 zmian licencji
4. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
Przyjęto 140 wniosków na łączną kwotę 35.410,67 zł
5. Potwierdzanie profili zaufanych
Potwierdzono 109 profili zaufanych

Naczelnik Wydziału Architektury, Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury przekazuje następujące informacje zakresu działalności Wydziału w 2016 roku:

• Ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy: 152 decyzje,
• Ilość wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 23 decyzje,
• Ilość wydanych informacji o przeznaczeniu terenu: 173 informacje.
Z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych wykonano następujące zadania:
• Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ponice: 110.620,53 zł,
• Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ulicy Garncarskiej w Rabce-Zdroju: 15.000,00 zł,
• Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Stacji uzdatniania Wody przy ul. Do Pociesznej Wody w Rabce-Zdroju: 30.000,00zł,
• Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Poniatowskiego w Rabce-Zdroju: 98.796,40 zł,
• Budowa odcina sieci wodociągowej w ciągu ul. Poniatowskiego w Rabce-Zdroju: 90.967,81 zł.

ROK 2016 EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE:

Liczba przyjętych wniosków dowodowych – 2580
Liczba wydanych dowodów osobistych – 2283
Liczba zameldowań na pobyt stały w obrębie gminy Rabka-Zdrój – 141 osób
Liczba zameldowań na pobyt czasowy w obrębie gminy Rabka-Zdrój – 167 osób
Liczba przemeldowań w obrębie gminy Rabka-Zdrój – 153 osoby
Liczba wymeldowań z pobytu stałego z gminy Rabka-Zdrój – 62 osoby
Liczba wymeldowań z pobytu czasowego z gminy Rabka-Zdrój – 14 osób
Liczba zgłoszeń wyjazdu poza granice RP na pobyt stały – 11 osób
Liczba decyzji w sprawach meldunkowych dot. wymeldowań (w tym decyzje pozytywne, negatywne i umarzające) – 6

ROK 2016 URZĄD STANU CYWILNEGO:

Liczba wydanych decyzji w sprawie imion i nazwisk – 13

Liczba aktów urodzeń za granicą RP, sporządzonych w polskich księgach stanu cywilnego - 75
Liczba sporządzonych aktów małżeństw  - 127 (w tym 36 to liczba ślubów cywilnych)
Liczba sporządzonych aktów zgonów - 179
Liczba zmigrowanych aktów urodzeń – 3202
Liczba zmigrowanych aktów małżeństw – 799
Liczba zmigrowanych aktów zgonów – 435

WYDZIAŁ GGG  -  ROK – 2016

Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Rabka-Zdrój   -  0,0716 ha
Sprzedaż  nieruchomości gminnych - 0,1962 ha
Sprzedaż lokali - 7
Ilość wydanych decyzji:
Zajęcie pasa drogowego - 32
Podziały nieruchomości - 22
Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność - 1
  
Środki pozyskane przez Gminę ze źródeł zewnętrznych w 2016 r. 

1. dotacja z Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadań związanych z przebudową dróg dojazdowych do pól - 60.000,00  
2. dotacja w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - 785.524,00  
3. dotacja na usuwanie skutków intensywnych opadów atmosferycznych 783.604,00 
4. Środki na dofinansowanie realizacji zadania "Modernizacja Centrum Wolnego czasu w Starej Lubowni i Rabce –Zdroju w celu poprawy oferty turystyczno-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży - KOSTKA” – 627.282,64  
5. środki na dofinansowanie realizacji zadania" Bezpieczny strażak" - zakup mundurów 10.602,00  
6. środki na realizację zadania" MAŁOPOLSKIE REMIZY 2017"  - 33.500,00  
7. dotacja dla gmin uzdrowiskowych - 697.503,00  
8. dotacja w ramach realizacji funduszu sołeckiego - 28.916,88  
9. dotacja na realizację programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - 40.000,00  
10. dotacja z WFOSiGW na zadanie "Nasadzanie i zakup drzew i krzewów - 26.000,00  
11. środki z Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu na dofinansowanie „ Budowy Miasteczka Ruchu drogowego” - 300.000,00  
12. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: Jeżdżę z głową - 2.500,00  
13. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: "Umiem pływać" – 21.900,00 
14. dotacja z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie: "Już pływam" – 21.000,00  
15. środki na dofinansowanie zadań związanych z realizacją programu LIFE – 29.430,28

Razem: 3.467.762,80 zł  

 


Wróć do strony głównej...URZĄD MIEJSKI
INSTYTUCJE I URZĘDY
ATRAKCJE I TURYSTYKA
CZŁONKOSTWO GMINY
HISTORIA MIASTA
MIASTO W LICZBACH
UZDROWISKO
DOKUMENTY STRATEGICZNE
EDUKACJA
KULTURA
SPORT
KOŚCIOŁY
ADRESY
BEZPIECZNA RABKA
MULTIMEDIA
OPIEKA ZDROWOTNA
ORG. POZARZĄDOWE
GOSPODARKA ODPADAMI
MIASTA PARTNERSKIE
STREFA PRZEDSIĘBIORCY
KOMUNIKACJA

 Urząd Miejski w Rabce-Zdroju 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2 tel. 18 2692000, fax. 18 2677700 e-mail: urzad@rabka.pl